Khước từ

* Lời phủ nhận này khẳng định rằng không có sự bảo đảm của các kết quả cụ thể và mỗi kết quả có thể khác nhau! Thông tin có trong trang web này không nhằm giải thích như là một lời hứa hoặc đảm bảo. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, hậu quả đặc biệt nào hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc lạm dụng sản phẩm của mình.